انواع ماساژ

Additional Info:

در طب شرقی چاکرا های مختلفی در بدن انسان وجود دارد که نقشه مشخصی دارد و در طبابت شرقی معتقدیم که امواج منفی و مثبت از طریق این چاکرا ها به بدن انسان ورود و خروج می کند و ماساژ با استفاده از سنگ های آذرین و بازالت که انرژی مثبت دارند یکی از روش های کنترل ورود و خروج انرژی های مثبت و منفی از طریق چاکرا هاست. سنگ ها پس از گرم کردن و غلتاندن در روغن روی نقاط مشخص و خاصی از بدن قرار می گیرند که به این ترتیب امواج منفی را از بدن خارج می کند.